Vizija, misija, tikslai

VIZIJA 

Kolegiali, inovatyvi, besimokanti bendruomenė, ugdanti ir ruošianti visapusiškai išsilavinusį pilietį aukštesnės pakopos mokymuisi.

MISIJA 

Nuolatos besikeičiančioje informacinėmis komunikacinėmis technologijomis pagrįstoje visuomenėje teikti pradinį ir pagrindinį I pakopos ugdymą, padėti įgyti mokiniams jų lūkesčius atitinkančias ir sėkmingam tolimesniam mokymuisi aukštesnės pakopos mokymosi įstaigose būtinas kompetencijas. 

 

VERTYBĖS IR FILOSOFIJA 

Progimnazija – kaitai, klientams ir informacijai atvira institucija, paremta bendromis demokratinėmis, moralinėmis vertybėmis ir nuostatomis. „Tam, kad kažką pakeistum, turi keisti savo mąstymą ir elgseną, rinktis naujas žinias, prioritetus. Senomis nuostatomis nieko naujo nepasieksi“ Adinas Sinclairas. Mokome ir mokomės lygiateisiškumo, humaniškumo ir demokratiškumo principais grįstoje aplinkoje.

 

2019 M. PROGIMNAZIJOS TIKSLAI 

1. Taikant LEAN metodologiją, pagerinti mokinių mokymo(si) rezultatus.

2. Taikant prevencines programas, mažinti patyčias progimnazijoje.

3. Pagerinti mokiniams sąlygas kūno kultūros pamokoms vykti.

Papildoma informacija