Ugdymo proceso trukmė

Išrašas iš Kauno Žaliakalnio progimnazijos

2019-2020 m. m. ugdymo plano

7. Ugdymo organizavimas:

7.1. Ugdymo proceso trukmė:

Klasės Ugdymo proceso Ugdymo proceso trukmė
pradžia pabaiga
1-4 09-02 06-09 175 ugdymo dienos
5–8 09-02 06-23 185 ugdymo dienos

7.2. 1-8 klasių mokinių atostogų trukmė:

Atostogos Data
Rudens 10-28–10-30
Žiemos (Kalėdų) 12-23–01-03
Žiemos 02-17–02-21
Pavasario (Velykų) 04-14–04-17

Vasaros

1-4 klasės

5–8 klasės

06-10–08-31

06-24–08-31

7.3. Mokslo metai skirstomi trimestrais:

Trimestrai  
Klasės

I trimestras

(nuo - iki)

II trimestras

(nuo - iki)

III trimestras
1-4 rugsėjo 2 d.–lapkričio 29 d. gruodžio 2 d.– kovo 13 d. kovo 16 d. – birželio 9 d.
5-8 rugsėjo 2 d.–lapkričio 29 d. gruodžio 2 d.– kovo 13 d. kovo 16 d. – birželio 23 d.

 

8. Oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei į mokyklą gali nevykti 1-5 klasių mokiniai, esant 25 laipsnių šalčio ar žemesnei temperatūrai – 6–8 klasių mokiniai. Atvykusiems į progimnaziją mokiniams ugdymo procesas vykdomas. Mokiniams, neatvykusiems į progimnaziją, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama elektroniniame dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių. Šiltuoju metų laikotarpiu, temperatūrai mokymosi patalpose viršijus numatytąją Lietuvos higienos normoje HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017. „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (toliau – Higienos norma), ugdymo procesas gali būti koreguojamas ir organizuojamas kitose erdvėse.

9.Progimnazijos direktorius iškilus situacijai, keliančiai pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, ar paskelbus ekstremalią padėtį, priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo. Apie priimtus sprendimus progimnazijos vadovas informuoja savivaldybės vykdomąją instituciją ar jos įgaliotą asmenį. Mokiniams mokymuisi reikalinga informacija skelbiama progimnazijos tinklalapyje ir elektroniniame dienyne.

Papildoma informacija